ວິໃສທັດ,ປັດຊະຍາ,ພັນທະກິດ.

 • 1. ວິໄສທັດ

   

  ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ວິຊາການ ພຸດທະສາສະໜາ ເຜີຍແຜ່ຫຼັກທຳແບບບູລະນາການ ເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

 • 2. ປັດຊະຍາ

   

  ເປັນສູນກາງ ການສຶກສາພຸດທະສາສະໜາ ແບບບູລະນາການ ກັບເທັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ພັດທະນາຈິດໃຈ ແລະ ສັງຄົມ

 • 3. ພັນທະກິດ

   

  ສ້າງຄູພຣະສົງຮັບໃຊ້ຊາດ ພຣະພຸດທະສາສະໜາ