1 - 30 ກັນຍາ 2022

ລົງທະບຽນ ຮຽນ ປີ 2 – 4  ທຸກສາຍຮຽນ

5 ກັນຍາ - 30 ທັນວາ 2022

ດຳ​ເນີນ​ການຮຽນ – ການ​ສອນ​ພາກຮຽນ​ທີ I ຂອງ​ ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

7 - 11 ພະຈິກ 2022

ສອບ​ເສັງ​ກາງພາກຮຽນ​ທີ I ຂອງ​ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

26 - 30 ທັນວາ 2022

ທວນ​ຄືນສອບເສັງ​ພາກ​ຮຽນ​ທີ I ຂອງ​ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

2 - 6 ມັງກອນ 2023

ສອບ​ເສັງ​ພາກຮຽນ​ທີ I ຂອງ​ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

9 - 13 ມັງກອນ 2023

ພັກ​ພາກຮຽນ​ທີ I ຂອງ​ ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

16 – 20 ມັງກອນ 2023

ນິເທດນັກ​ສຶກສາ​​ປີທີ 3 ກ່ອນການປະຕິບັດ​ຄອງ​ກຳມະ​ຖານ​ ​(5 ວັນ)

24 ຕຸລາ 2022 - 10 ກຸມພາ 2023

ລົງທະບຽນຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ແລະ ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​ພາກຮຽນ​ທີ I ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

23 ມັງກອນ - 3 ກຸມພາ 2023

ນໍາພານັກ​ສຶກສາ​​ປີທີ 3 ປະຕິບັດ​ຄອງ​ກຳມະ​ຖານ​ ​(15 ວັນ)

5 – 9 ທັນວາ 2022

ສອບ​ເສັງ​ກາງພາກຮຽນ​ທີ I ຂອງ​ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

23 - 27 ມັງກອນ 2023

ທວນ​ຄືນສອບ​ເສັງ​ພາກຮຽນ​ທີ I ​ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

1 - 10 ກຸມພາ 2023

ສອບເສັງ​ພາກຮຽນ​ທີ I ​ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

13 ກຸມພາ - 20 ກຸມພາ 2023

ພັກ​ພາກຮຽນ​ທີ I ຂອງ​ປີ​ທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

3 - 7 ເມສາ 2023

ສອບ​ເສັງກາງ​ພາກຮຽນ​ທີ II ຂອງ​ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

15 – 19 ພຶດສະພາ 2023

ທວນຄືນ​ສອບເສັງ​ພາກ​ຮຽນ​ທີ II ຂອງ​ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

22 – 26 ພຶດສະພາ 2023

ສອບ​ເສັງ​ພາກຮຽນ​ທີ II ຂອງ​ປີທີ 2 – 4 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

6 ມີນາ - 30 ມີຖຸນາ 2023

ດຳ​ເນີນ​ການ​ຮຽນ – ການ​ສອນ​ພາກຮຽນ​ທີ II ​ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

1 - 10 ພຶດສະພາ 2023

ສອບ​ເສັງກາງ​ພາກຮຽນ​ທີ II ຂອງ​ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

1 - 9 ມີຖຸນາ 2023

ທວນ​ຄືນສອບ​ເສັງ​ພາກຮຽນ​ທີ II ​ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

12 – 16 ມີຖຸນາ 2023

ສອບ​ເສັງ​ພາກຮຽນ​ທີ II ​ປີທີ 1 ທຸກ​ສາຍຮຽນ

3 ຕຸລາ 2022 - 6 ກຸມພາ 2023

ກະກຽມເອກະສານລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ລົງຝຶກປະສົບການ, ກະກຽມ​ເອກະສານ ແລະ ນິເທດວຽກງານຝຶກຫັດ​ຊີບ​ຄູ​ໃຫ້ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍກ່ອນການລົງຝຶກຫັດຕົວຈິງ