ວຽກງານ ຊາວໜຸ່ມ

ຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິບັດລາວ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ໄດ້ຮັບຮອງຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ວິທະຍາໄລຄູສົງອົງຕື້ ເປັນຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ 4 ບຸກ ປະຈຳປີ 2020

ຮັບຮອງສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ຈຳນວນ 28 ສະຫາຍ ຍິງ 6 ສະຫາຍເປັນສະມາຊິກ 4 ບຸກປະຈຳປີ 2020

ແລະ ຍ້ອງຍໍຊາມໜຸ່ມ ຈຳນວນ 1 ຮາກຖານ ແລະ ຍ້ອງຍໍສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຈຳນວນ 28 ສະຫາຍ ໃນການປະກອບສ່ວນຈັດຕ້ອງປະຕິບັດຂັ້ນ  4 ບຸກ ປະຈຳປີ 2020